Doznívání k Poselství Grálu 2

od AbdrushinaObsahLáska Boží
spočívá jedině v zákonech,
které působí nezměnitelně
od počátku světa až dodnes
a do konce všech dnů!


1. Brána se otevírá!

Co vám dnes zvěstuji, je souznačné s rozletěním se bran pro světový soud! Neboť Pán vyřkl pro lidstvo závažná slova:

„Nyní je čas, aby Slovo bylo otevřeně a svobodně zvěstováno celému světu, ve všech částech země, protože světové hodiny jsou před úderem dvanácté!“

Tato slova, naplněná nejsvětější Boží silou, jsou tak závažná, že nyní uvolní všechny zábrany, které zadržovaly veliký konečný soud, dokud nebyl dán příkaz Boha, Pána, který dnes posílám do světa!

Platí také vám, vy nositelé svatého kříže! Váš čas je tím zde! Silní, odhodlaní a radostní máte stát před Slovem, tak to chce Bůh, Pán! Máte nyní otevřeně a svobodně přiznat svou příslušnost! Tím přinášíte lidstvu dobro, přinášíte záchranu, Světlo a život. A Boží všemohoucnost je s vámi! Nemáte se skrývat, vy, kteří jste byli pozvednuti ze starého, abyste zde na zemi budovali to nové podle vůle Boží.

Vy jste lidmi, které Bůh chce mít na své zemi! Vám dá Pán právo požívat požehnání v Jeho stvoření! Protože jste poznali jeho svaté Slovo a usilujete podle něj žít se vší poctivostí svého chtění.

Velká očista začíná! Mějte svůj zrak otevřen a brzy jasně poznáte přísnou a spravedlivou ruku svého Pána a Boha nyní ve všech účincích!

Neskrývejte se! Vás chce mít Pán na své zemi, a ty, kteří s vámi následují Boží Slovo. Vy jste určeni zde na zemi vytvořit Boží říši, která je Mu milá! Jeho požehnání nad vámi spočívá. Jeho zákony bdí! Ony podepřou a ochrání vaše konání, zatímco nyní působení všech protivníků Jeho Slova v prudkém urychlení zvýšenou silou rozbijí a k zemi smetou, aby země i celý svět byly osvobozeny ode všech těch tvorů, kteří se počítají k Luciferovým trabantům a sami sebe povyšujíce se vůbec nestarají o svatost Božích zákonů ve stvoření.

Vy budete pozváni ke stolu Páně, k hostině, kterou stvoření nabízí.

Ti však, kteří jsou odpůrci Jeho Slova a chtějí jimi zůstat nebo ještě lhostejně setrvávají ve svém líném bludu lidského sebeuctívání, budou nyní konečně jako škodliví hosté vyvrženi z tohoto stvoření, které se musí zachvívat v zákonech Světla a jen tím může zůstat i nadále zachováno!

Nelekejte se již více mluvit nyní o Slově mého Poselství. Bůh chce, abyste hlasitě zvěstovali, co naplňuje vašeho ducha! Bůh chce, abyste nyní mluvili, a Jeho síla, Jeho ochrana bude s vámi!

Ti, kteří vás přesto budou chtít napadat a pomlouvat, soudí se tím nyní sami; neboť se ukázali jako nepřátelé Boha, kteří nesnesou Slovo Pravdy! Bolestivě budou zasaženi jeho Světlem, pokud o něm budete hovořit z přesvědčení. To je rozhněvá, vyvolá nenávist, a tím přivedou paprsek ostrého vzájemného působení vůči sobě bezprostředně k vybavení.

Nestarejte se. Jakmile stojíte pevně a jistě s odvahou vystupujete, jste-li určití a jednoznační ve své řeči se vší zdvořilostí zralého ducha, pak je každé vaše vítězství zaručeno v každý čas, na každém místě! Neboť nic není schopno se proti vám postavit, pokud Bůh sám se svou všemohoucností je při vás, protože jednáte podle Jeho vůle!

Vzpomeňte prvních křesťanů, kteří pro Slovo tehdy opustili nejen přátele a příbuzné, nýbrž nedbali ani svého postavení mezi svými bližními, ani pozemských statků. Radostně přiznávali se ke Slovu Syna Božího, přestože již nebyl pozemsky mezi nimi. Nezalekli se před tím, vytrpět tvrdá pronásledování ode všech pohanů, přijmout největší tělesná muka a obětovat pozemský život, když se to týkalo přimknutí se ke Slovu pro jejich přesvědčení!

A opět později, když křesťané pronásledovali své spolukřesťany a mučili je pod krutostí inkvizice! Na této síle bezpodmínečného přesvědčení může se tak mnohý ještě hodně naučit!

Avšak o kolik je vám to nyní usnadněno! Lidé tehdejší doby byli pod tlakem temna, které ještě pod vedením Lucifera mohlo rozvinout největší moc. Oni však nedbali nenávisti nelidských davů, z díku za to, že směli přijmout Slovo! Vzdávajíce chválu šli pro ně také na smrt!

Dnes je Lucifer již spoután! Nemůže vám již více škodit. Také jeho moc je zcela rozdrcena, jeho vojska již zničena. Stojíte jen ještě proti posledním zástupům jeho pozemských trabantů. Avšak jejich síla je již ochromena, protože soudící Světlo stojí nad nimi. Zhroutí se všichni sami v sobě, vzájemně se musí zničit! Tak tomu chce Bůh a tak se to stane!

Máte to nyní tedy tak mnohem snazší, bojovat pro Slovo, než to bylo tehdy. Není to nic ve srovnání se starými časy.

Navzdory tomu všemu jsou mezi vámi ještě mnozí, kteří se chtějí úzkostlivě skrýt s věděním o Slově, aby se nedostali do nepříjemností. Sami se obávají otázek jiných na jejich kříž nebo na Poselství.

Avšak nyní je zde hodina, kdy být o Slově hovořeno, svobodně a přiznávajíce se celému světu! Neboť v den soudu mají vás poznat všichni lidé. Vy budete světly v nejtemnějších hodinách lidstva, které se blíží, pochodněmi všem těm, kteří ve zmatku a zoufalství budou chtít své duše otevřít svatému Světlu!

Neskrývejte se; neboť osud bezpočtu lidí tím spočívá ve vašich rukách! Jste zodpovědní za to, když neposkytnete skutečně hledajícím možnost, aby našli svou cestu ke Světlu. Nemáte získávat ani za nimi chodit, avšak musíte stát na svém místě, daleko všem viditelní! K tomu vás dnes volám!

Pokud budete činit ústupky odpůrcům svatého Slova a tím odpůrcům Boha, pokud se budete snažit bázlivě a v rozpacích své přesvědčení ukrýt, nebo dokonce popřít, tak je nezvratným zákonem, že při tom musíte prohrát a dojít ke škodě; neboť pak nejste již více hodni následování svaté Boží vůle! Přistoupili jste tím k vlažným, kteří již podle zaslíbení musí být vyvrženi se všemi zavrženými.

Nyní se vyzbrojte vy, kteří chcete náležet ke Slovu! Vydejte o něm svědectví, kdekoliv to bude vyžadováno nebo se to ukáže jako potřebné!

Z Boží lásky přichází proud Světla a vlna nesmírné síly se rozlije z jeho všemohoucnosti nade všemi nositeli kříže Grálu! Vás samotné překvapí vzniknuvší odvaha ve vás, která šlehajíc vzhůru jako veliký plamen dorazí až k nebesům!

Co vy nabízíte lidem ve svatém Slově, to předstihuje veškeré poklady tohoto světa! Pamatujte na to. Vy jste předávajícími, dárci ve smyslu Božím mezi vašimi bližními, nikoliv trpěnými.

Stojíte tím ve službách Boha, Jemuž patří celý svět, Jemuž náleží vše, co existuje, a ve svém vlastnictví chce strpět již jen ty lidi, kteří slyší Jeho Slovo a žijí k Jeho potěšení. Neboť i lidé jsou jeho vlastnictvím!

Mohou existovat jen skrze Jeho milost! A kdo se nyní nechce vůli dárce této milosti v pokoře podrobit, toho vyloučí Pán ze všech požehnání a radostí této země.

Lhůta vypršela a brzy neúprosně zazní světem poslední úder světových hodin, aby zvěstoval, že hodina dvanáctá je nyní dokonána. To bude konec všeho falešného lidského chtění, nastane nová doba, ve které povládne jedině vůle Všemohoucího!

Avšak tato vůle není taková, jak si lidé doposud mysleli, protože se ve své domýšlivosti nezalekli před obludnou troufalostí chtít vnutit způsob vlastního myšlení svému Bohu, ano, jeho samotného zformovat podle vlastních zkřivených pojmů!

Sami o sobě hovoří, když zdůrazňují, že to je vůle Boží! Jen aby tím okrášlili své jednání a řeči! Paprsek Boží v odplatě zasáhne nyní tyto rouhače v okamžiku, kdy je jejich domýšlivost nejvyšší!

Budou vypuzeni z milosti smět být vědomými ve stvoření tou vůlí, kterou se tak často neoprávněně opovažovali uvádět ve svých řečech, aniž by ji znali. Označovali vlastní chtění za svatou vůli, která je nyní za to bude soudit v pravěčné Boží spravedlnosti!

Posměvače a pronásledovatele svatého Slova zasáhne to jako blesk, v jehož žáru musí zhynout, aby v mukách poznali, že tím zhřešili proti Duchu, a proto nemohou nalézt žádné slitování.

Posměch a výsměch velmi brzy zmizí v žalostných výkřicích odsouzených.

Zeptejte se klidně každého člověka, který vás chce posměšně tupit pro vaše přesvědčení, které je vám svaté, nebo pro kříž, který nesete a který s hrdostí máte plné oprávnění nosit:

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

Tato otázka vám přinese mnohý zázrak; neboť v ní spočívá zcela netušená síla. Ukažte se hodnými darů svého Stvořitele, když Jeho síla pronikne do vašeho ducha v čase, když jste s tím nejméně počítali!

Nenechte tuto sílu nevyužitou projít kolem vás, nýbrž ji pijte s veškerou touhou svých duší, abyste mohli zůstat vyvolení jakožto praví hosté svého Boha ve velikém domě Jeho stvoření a nemuseli být vyvrženi s těmi, kteří čistý dům znečistili skrze díla své pýchy a domýšlivosti, své touhy po moci, své nenávisti!

Stůjte v síle Slova! Všichni nositelé svatého kříže, kteří jej nepovažují za něco vnějšího a za odznak, nýbrž na něj pohlížejí v nejčistší věrnosti!

Čas zvěstovat Slovo a mluvit o Slově je zde! Buďte bojovníky Božími pro Pravdu a Světlo! Síla Páně bude vítězíc s vámi!

Doznívání k Poselství Grálu od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024