Doznívání k Poselství Grálu 2

od AbdrushinaObsah

25. Slabé pohlaví

Jestliže chcete poznat, co všechno je falešné v dosavadních názorech, mravech a obyčejích těchto pozemských lidí, tak vás hledání nebude stát žádnou velkou námahu; neboť nepotřebujete dělat nic jiného, než zachytit nějaký výraz a důkladně ho pozorovat. Bude falešný, ba dokonce musí být falešný, protože již základ veškerého myšlení těchto pozemských lidí je zcela pokřiven.

Avšak na falešném základě nemůže se nikdy rozvinout správné myšlení, nýbrž musí být rovněž falešné podle základu.

Vezměme dnes jednou všeobecně rozšířené označení pro pozemské ženství jako „slabé pohlaví“. Mezi posluchači nebude téměř žádného člověka, který by tento výraz ještě neslyšel. Používá se láskyplně, jakož i výsměšně, dobromyslně, a také ironicky, avšak vždy je přijímán bez uvažování jako platný a setrvává se při něm bezmyšlenkovitě nebo přece bez zkoumání.

Ve skutečnosti je však ženství právě tak silné jako mužství této země, jen jiného druhu.

V mých přednáškách jsem již často vysvětloval, že vlastní pojem pro ženství a mužství vychází z druhu působení ve stvoření, že tedy druh činnosti je pro to základem a teprve určuje formu, která člověka dává poznat jako ženu nebo muže.

Rozdíl ukáže se ihned, jakmile lidský duchovní zárodek opustí rovinu svého původu. Ty zárodky, které se přiklání k aktivnímu, tedy hrubšímu působení, přijímají mužské formy, zatímco se kolem těch, které chtějí působit pasivně, tedy něžně, vytváří formy ženské. Jsou to dva různě, avšak stejně silně působící druhy a o slabším druhu nemůže být při tom vůbec žádná řeč.

Tyto dva druhy dávají také výklad živoucího kříže samotného, který je v sobě dokonalý! Svislé rameno kříže je pozitivní, tedy aktivní život, vodorovné, stejně silné a stejně dlouhé rameno je negativní, tedy pasivní život. Obojí nese v sobě živoucí kříž!

Kříž stvoření, ze kterého a kolem kterého se vyvíjí celé stvoření, říká a ukazuje totéž. Svisle jdoucí rameno je pozitivní, aktivní působení a vodorovné rameno je negativní, pasivní působení.

Nejstarší v Božské sféře, kteří jsou současně strážci svatého Grálu v Božské části hradu Grálu, ukazují ve svém vyzařování rovněž obě ramena, tedy rovnoramenný kříž. U nich to však není živoucí kříž sám, který tvoří jejich vyzařování, nýbrž dává poznat, že tito Nejstarší jsou dokonalí duchové ve svém druhu a nesou v sobě obojí nezkráceně v harmonickém působení, aktivní i pasivní.

Ve stvoření je však aktivní od pasivního ve svém působení odděleno. Každý duch nese v sobě buď jen aktivní, nebo jen pasivní, jak se také později opakuje u duchovních semen.

Ta působí vedle sebe buď pasivně, nebo aktivně, avšak přece trvale usilují k sobě, protože oba druhy mohou vykonat něco dokonalého jen ve společném působení. Avšak dokonalého teprve tehdy, když oba druhy stejně silně působí a usilují k jednomu cíli: ke Světlu!

Aby to mohly učinit, nepotřebují spolu žít v pozemském manželství, nepotřebují spolu vůbec hrubohmotně úzce žít, nepotřebují se ani osobně znát. Jen cíl musí být jeden: ke Světlu!

Podotýkám to výslovně, aby z mé přednášky nevznikly snad falešné závěry; neboť manželství a vůbec tělesně hrubohmotné sblížení jsou věci zcela samy pro sebe, které s úsilím ke Světlu bezpodmínečně nesouvisí, avšak, jsou-li čisté, také je nebrzdí.

Avšak tato přednáška platí především mylnému výrazu: slabší pohlaví. Nesmím při tom odbočit příliš daleko, nýbrž chci vám ukázat, z jaké příčiny tento výraz kdysi vznikl a jak se mohl trvale udržet.

To není v základě nic tak těžkého. Také vy byste to mohli lehce poznat, kdybyste si chtěli dát námahu a ostře osvětlujíce zkoumali všechno, co vaši bližní říkají.

Vy víte, že veškeré ženství na zemi má udržovat bdělou touhu po Světle jakožto strážkyně plamene této udržující a vzhůru vedoucí touhy po Světle.

Pro tento účel rozvinula se v něm také jemnější schopnost cítění, protože se od něj v jeho nutkání po něžnější činnosti neuvolnilo tolik duchovně bytostného jako u mužství, které se přiklání k hrubší činnosti.

Tím je každá žena přijímatelkou a prostřednicí záření, které mužství již více přijímat nemůže. Ženství, ke Světlu obrácenější, stojí tím o půl stupně výše než každý muž. Ovšem za předpokladu, že stojí správně a své schopnosti nepromarnilo nebo samo nezahrabalo.

Že žena tím disponuje jemností, kterou muž v sobě již více nenese a také při druhu jeho činnosti v sobě nést nemůže, protože by ho jinak zdržovala od mnohých hrubých věcí, které však být musí, muž nevědomě vyciťuje. Nemá v tom sice zcela jasno, nebo přece jen velmi zřídka, avšak vyciťuje v tom poklad, který chce chránit. Nutí ho to k tomu, aby tento neviditelný poklad v hrubohmotnosti chránil, protože se pozemsky, tedy hrubohmotně cítí silnějším.

Je jen málo mužů, kteří to necítí. Takoví jsou však v každém případě zesurovělí a nelze je počítat k mužům v pravém smyslu.

Ta nevyslovená, protože jen nevědomě vyciťovaná potřeba chránit přivedla nyní muže k tomu, že postupem času mylně spatřovali v ženství slabší pohlaví, které potřebovalo jejich ochranu. Toto označení tedy nepramení snad ze zlého chtění nebo nepříznivého posuzování, nýbrž jen z neznalosti pravého důvodu svého vlastního cítění.

S falešným myšlením pozemských lidí a se stále silněji nastávajícím omezením jejich chápavosti pro věci ležící mimo nejhrubší hmotnost a s nastávající pokračující otupělostí se stále snižoval přirozeně také v tom stávající výklad označení.

Ve skutečnosti není muž silnějším pohlavím, nýbrž jen hrubším, tedy hrubohmotnějším a tím hutnějším, tak jako ženství není slabším pohlavím, nýbrž jemnějším, tedy uvolněnějším, což se slabostí nemá co dělat.

Muž je následkem své větší aktivity hrubohmotně silněji zhutněn, což však není žádná chyba, protože to nutně potřebuje k výkonu svého působení ve stvoření, aby stál pevněji na pozemské půdě a mohl bezprostředně působit v hutné a na hutné hrubohmotnosti. Tak je pevněji spojen se zemí a jí více nakloněn.

Tíhnutí ženy jde však více vzhůru do jemnějšího, něžnějšího, méně hutného. Ona v tom lidsky duchovní doplňuje, udržuje, pozvedá … ovšem jen pokud stojí na svém místě, které jí Stvořitel určil.

Skrze udržení zcela určitého druhu z vyššího bytostného v jejím těle není toto tak silně zhutněné, protože hrubohmotné tělo zůstává tímto bytostným udržováno uvolněné a proniknuté.

Avšak to není opět ani nedostatek, ani slabost, nýbrž nutnost k přijímání a zprostředkování záření, jejichž pomoc nemůže muž při své činnosti postrádat a která přece ve svém hrubém druhu již není schopen bezprostředně přijímat.

To všechno se přirozeně vztahuje také nejprostším způsobem na nejhrubohmotnější věci. Vezměme třeba zrození. Muž sám by nemohl již jen z tohoto důvodu vůbec poskytnout možnost, aby se mu duše mohla přiblížit za účelem inkarnace na zemi, i kdyby k tomu v jeho těle existovaly orgány.

Schází mu most pro duši, jenž je dán v něžném bytostném, které ženství v sobě ještě nese a které se z mužství v jeho aktivním chtění muselo samočinně oddělit.

A proto i kdyby k tomu existovaly orgány, mohl by se vyvinout vždy jen začátek pozemského těla, dál už nic, protože pak by scházelo spolupůsobení nové duše, která by se nemohla přiblížit, jestliže chybí jemný most bytostného. Také u některých žen může se duše sice přiblížit, avšak pak se neudrží, jestliže je tento most poškozen, protože si žena přivlastnila mužské vlastnosti, které vypudily něžný, bytostný přídavek ženství. Duše se pak opět uvolní, dříve než může nastat pozemské zrození.

To všechno zasahuje mnohem dál, než si můžete představit. Také pozemské zdraví vašich dětí je podmíněno, brzděno nebo podporováno skrze bezmezernost a čistotu tohoto vyššího bytostného mostu, který poskytuje matka.

Nejen samotné orgány jsou důvodem pro bezdětnost nebo pro to, že mnohá zrození neprobíhají tak, jak by měla při normálním vývoji. Hlavní příčina při potížích, nemocech nebo slabostech spočívá velmi často jen v nedostatečnosti mostů, které duše potřebuje pro bezpečnější a silnější vykročení na svou pozemskou cestu.

Jak často žena v hloupém zahrávání nebo v odsouzeníhodné je­šitnosti převzala mužské vlastnosti, které musí vyšší bytostnou část, která jí byla dána jako přednost, zeslabit nebo zcela vytlačit. Následky toho jsou tak rozličné ve způsobu a formě svého stavu, že si lidé často lámou hlavu, jak je mnohé vůbec možné.

Avšak ještě horší než při tomto hrubohmotném ještě se ihned viditelně projevujícím dění jsou škody v úrovních jemné hrubohmotnosti, které přivozeny skrze takové selhání ženství projevují se pak také na zemi, i když teprve po dlouhé době.

Mnohé budete moci o tom ještě slyšet, když někdy přejdu k těmto oblastem, a budete zděšeni před lehkomyslnou vinou ženství, které bylo od mužů ještě podporováno a v rouhavém konání posilováno, protože jim to bylo velice vítané!

Ještě desetiletí nato se budete rdít, protože tento čas úpadku bude ještě dlouho spočívat ve vašich vzpomínkách jako odporné břemeno.

Je to pro lidstvo v této době ještě tajuplným děním, jehož závoj odhalím teprve v čase, ve kterém lidé k tomu dozrají, aby to mohli pochopit; neboť také já působím v tom bezpodmínečně zákonitě. Lidstvo se může ode mne dovědět vše, avšak já otevřu svá ústa vždy jen tehdy, když se stane k tomu skrze vnitřní zralost schopným k přijetí. Tento průběh se projevuje jako přívod otevřeného nebo vzněcujícího spojení, zcela samočinně. Proto dozví se lidstvo ode mne také jen tolik, kolik je schopné zpracovat, nic víc.

Nepotřebujete si však toho být vždy vědomi; neboť já cítím vnitřní procitnutí a čilost ducha, což jest velmi odlišné od denního vědomí rozumu. A to je pro mne spuštěním pro mé Slovo.

Proto dávám také dnes často zdánlivě mnohem víc, než můžete skutečně vědomě přijmout. Avšak váš duch, k němuž mluvím, to přijímá, aniž byste o tom pozemsky věděli. Tak to vypadá, jako bych již nyní mnohé dával pro budoucnost, zatímco váš duch to však již přijal.

Jen pochopení denním vědomím nadejde vám později, snad až po desetiletích, takže to pak také budete umět pozemsky použít s dokonalým porozuměním.

Jakmile se mnou kráčíte duchovně zdatně, mohu vám otevřít celé stvoření. Záleží to vždy jen na vás, vy lidé! Proto zůstaňte bdělými a čilými v duchu, abych vám nemusel nic upřít!

Dávám rád a radostně, avšak jsem vázán zákonem, protože já sám jsem živoucím Božím zákonem a také Slovem, které vám Všemohoucí posílá! Smím vám dávat v míře vaší schopnosti přijímat, a ne více! To mějte na paměti. Využijte proto času, dokud jsem s vámi na zemi, abyste nic nepromeškali; neboť nikdo kromě mne nemůže vám to dát. Nebudu-li již s vámi na zemi, tak bude pak také konec zjevením pro toto pozemské lidstvo pro všechny časy!

Střežte mé Slovo a využijte je, může vám dát vše!

AMEN.

Doznívání k Poselství Grálu od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024