Ve Světle Pravdy

Poselství Grálu od AbdrushinaObsah

36. Astrologie

Je nazývána královským uměním, a to nikoliv neprávem. Avšak ne, že by byla královnou mezi všemi uměními, tím méně proto, že by byla vyhrazena jen pro pozemské krále, nýbrž ten, kdo by ji byl schopen skutečně provozovat, mohl by v duchovním zaujímat královskou hodnost, protože by tím byl usměrňovatelem mnohého z toho, co nastane i nenastane.

Avšak není jediného pozemského člověka, jemuž jsou tyto schopnosti svěřeny. Takže všechny práce v tom musí zůstat jen žalostnými a nespolehlivými pokusy, jestliže to provádějící myslí vážně, a rouháním, pokud při tom namísto hluboké vážnosti působí sebepřeceňování a chorobná fantazie.

Hvězdné výpočty samy o sobě mohou být užitečné vlastně jen velmi málo; neboť k zářením hvězd bezpodmínečně patří jako vlastní síla účinku také živoucí jemnohmotnost v celé její činnosti, jako například svět myšlenkových forem, karmy, proudů temna a Světla ve hmotnosti, jakož i mnoho dalšího. Který člověk se smí nyní pochlubit, že všechno to ostře a jasně přehlíží až do nejhlubších hlubin a nejvyšších výšin hmotnosti!

Záření hvězd vytváří jen cesty a průplavy, kterými všechno jemnohmotně živé může uceleněji pronikat k lidské duši, aby se tam projevilo. Obrazně vyjádřeno se to dá říci: Hvězdy dávají signál pro doby, ve kterých zpětná vzájemná působení mohou skrze jejich paprsky koncentrovaněji a uceleněji proudit k člověku. K nepříznivým nebo nepřátelským zářením hvězd připojují se v jemnohmotnosti pro dotyčného člověka doposud nevyřízená zlá zpětná působení, naopak k příznivým zářením jen dobrá, odpovídající stejnému druhu. Proto dochází k tomu, že výpočty samy o sobě nejsou zcela bezcenné. Avšak je při tom nezbytný předpoklad, že při nepříznivém ozáření člověka jsou pro něj také nepří­znivá vzájemná působení nebo při příznivém ozáření zase příznivá. Jinak nemůže nastat nějaký účinek. Naproti tomu však nejsou také záření hvězd snad nějak mlhavá, sama o sobě bez spojení s jinými silami neúčinná, nýbrž mají také samočinné účinky v určitém přehrazení. Jsou-li pro člověka v jemnohmotném světě splatné a v činnosti jen špatné zpětné účinky, tak bude jejich činnost ve dnech nebo hodinách příznivějšího ozáření hvězdami podle druhu ozáření zahrazena, zatlačena, nebo přece přinejmenším silně omezena. Ovšem stejně tak je tomu i opačně, takže při pracujícím dobrém zpětném působení je toto příznivé působení vlivem nepříznivých ozařování, v době odpovídající zářením, zastaveno.

I když tedy také průplavy vyzařování hvězd vlivem nedostatku stejnorodých účinků běží na prázdno, tak slouží přece ještě k dočasnému uzavření snad pracujícího jinorodého vzájemného působení, takže tedy nikdy nezůstávají zcela bez účinku. Není-li to tedy pro takového dotyčného ve zpětném působení připraveno, tak právě nemohou dobrá záření přinášet vždy jen dobro nebo špatná vždy jen zlo.

Astrologové nemohou na to říci: „No, takže přece máme pravdu.“ Neboť tato jejich pravda je jen podmíněna a velmi omezena. Neopravňuje to k často domýšlivým tvrzením a obchodnímu vychvalování. Naprázdno běžící průplavy záření hvězd mohou snad přinést přerušení, avšak nic jiného, ani dobro, ani zlo. Musí se však zase připustit, že v jistém smyslu je dočasné přerušení špatného zpětného působení samo o sobě již něčím dobrým. Vytváří to přece utlačovanému čas k oddechu od moci zla a tím sílu k jeho dalšímu snášení.

Výpočty astrologů by navzdory tomu všemu mohly být vítány, jestliže nebudeme dbát časté vychloubačnosti a reklamy tak mnohých. Avšak kromě toho spolurozhodují tu ještě jiné důležité okolnosti, které činí výpočty velmi nespolehlivými, takže ve skutečnosti natropí na veřejnosti více škody než užitku.

Nepřichází totiž v úvahu jen těch několik hvězd, které jsou dnes astrologům při výpočtech k dispozici. Nesčetné jiné, astrologům vůbec neznámé hvězdy, které účinky zmenšují, posilují, křižují a posouvají, hrají tak velkou roli, že výsledný obraz výpočtu může být často zcela protilehlý tomu, co dnes může říci i ten nejlepší astrolog.

Nakonec je ještě rozhodující další bod, který je hlavní a nejobtížnější: je to duše každého člověka! Jen ten, kdo kromě všech jiných požadavků umí přesně zvážit každou tuto jednotlivou duši se všemi jejími schopnostmi, vlastnostmi, spletitostí karmy, jakož i v celém jejím úsilí, krátce, v její skutečné zralosti nebo nezralosti na onom světě až do posledního stupně, jen ten mohl by se případně odvážit výpočtů! Záření hvězd mohou být pro člověka sebepříznivější, a přesto ho nemůže zasáhnout nic světlého, tedy dobrého, jestliže má kolem sebe příliš temna vlivem stavu své duše. Avšak v opačném případě nemohou člověka, jehož duševní stav kolem sebe strpí jen čistotu a Světlo, ty nejnepříznivější hvězdná proudění natolik stísňovat, aby utrpěl vážnou škodu, a nakonec se to vždy musí obrátit k dobru. Tak jednostranná, jak si to stoupenci astrologie při svých výpočtech představují, Všemohoucnost a moudrost Boha není. Ten nestaví osud svých lidí, tedy jejich štěstí a neštěstí, jen na záření hvězd. Tato ovšem silně spolupůsobí, nejen u každého jednotlivce, nýbrž v celém světovém dění. Avšak v tom jsou také jen nástroji, jejichž činnost nejen že souvisí s mnohými dalšími vlivy, nýbrž tím také zůstávají závislé v možnostech všech svých účinků. I když tak mnozí astrologové mají za to, že pracují z vnitřního nazírání, vnuknutí a inspirace, tak to nemůže přispět k prohloubení natolik, aby bylo možné věnovat větší důvěru v přiblížení se skutečnosti pomocí výpočtů.

Jejich vnuknutí nemohou přicházet z vysokých oblastí, zůstávajících za zataženým závojem vlivem nezměrné propasti, která je mezi všepřehlížejícím Duchem a lidstvem. Výpočty zůstávají jednostrannou slátaninou, jsou nedostatečné, mezerovité, zkrátka: nedokonalé, a tedy falešné. Přinášejí neklid mezi lidi. Neklid je však duši nejnebezpečnějším nepřítelem; neboť narušuje zeď přirozené ochrany a tím právě vpouští často zlo, které by jinak nenalezlo žádný přístup. Neklidnými stávají se mnozí lidé, kteří si říkají, že v tu dobu mají špatná záření, avšak často důvěřivými a tím pošetilými, jestliže jsou přesvědčeni, že jsou právě podrobeni dobrým zářením. Při nedostatečnosti všech výpočtů zatěžují se tím jen zbytečnými starostmi, místo aby měli vždy volného a radostného ducha, který k obraně shromáždí více síly, než mohou vyvinout ty nejsilnější špatné proudy. Astrologové by měli, jestliže nemohou jinak, klidně pokračovat ve své práci a snažit se v ní zdokonalit, avšak jen v tichosti a pro sebe, jak to skutečně vážně smýšlející mezi nimi také i činí! Jiné lidi musí takovýchto nedokonalostí ještě ušetřit, protože působí jen zkázonosně a jako ovoce přináší otřesení sebedůvěry, škodlivá pouta volných duchů, jichž je třeba se bezpodmínečně vyvarovat.

Poselství Grálu od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024