Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

35. Zjevení Janovo

OTÁZKA: Častokrát je přece říkáno: „Beránek Boží, který nese hříchy světa!“ Abdrushinova přednáška: „Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře“ mi však objasnila v pro mne srozumitelných vývodech, že Kristus podle nezměnitelných zákonů Stvořitele nemohl na sebe vzít hříchy světa. Jak Abdrushin nyní vysvětlí tento rozpor?

ODPOVĚĎ: Ve slovech samotných není žádný rozpor. Ten spočívá pouze v doposud falešném výkladu. „Hle, Beránek Boží, který nese hříchy světa“ naprosto vůbec neznamená, že hříchy světa a vinu lidstva na sebe vzal, tedy že jim je odňal, jak by to pohodlné lidstvo ve své známé neomezené domýšlivosti rádo chtělo mít, nýbrž: „V ranách nese Kristus viditelně hříchy světa, vaše zločiny, které na něm jakožto Božím Poslu byly spáchány.“

Beránek nese skutečná znamení hříchů světa jako trvalou obžalobu! Vůbec ne jako znamení usmíření.

Také ve Zjevení Janově se několikrát opakuje zcela zvláště obžalujíc: „Beránek, který byl zabit!“ Tento výraz, toto mnohonásobné zvolání Nejstarších před trůnem Božím v soudu, nezní vůbec jako jásot usmíření, nýbrž jako obžaloba, a ukazuje to tím zjevně na spáchaný zločin.

Lidstvo nechť vezme proto množící se stigmatizace (objevení se ran u mediálních osob) spíše jako vážné varování, než aby jim jásalo vstříc.

To všechno je přece poněkud srozumitelnější a jasnější než podivný opačný výklad, který chce beze všeho zatížit čistě Božské lidskými hříchy. V tomto novém způsobu čtení je to samo o sobě zdánlivě jen malý a zevní rozdíl, a přece je to pravý opak než doposud, avšak je bezpodmínečně správné, když dokonalost Božích zákonů nemá být od počátku brána v pochybnost, jestliže tedy má být uznána dokonalost Boha samotného, a tím brána v úvahu, která nemůže připustit odchylku ve spravedlnosti vůči jiným, ani vůči sobě!

I když ve Zjevení Janově, kapitola 7, verš 14. a 15. stojí psáno: „To jsou ti, kteří přišli z velikého žalu a vyprali svá roucha a zjasnili svá roucha v krvi Beránkově. Proto jsou před stolicí Boží a slouží mu dnem i nocí v jeho chrámu; (Hrad Grálu, jakožto nejbližší ke stupňům trůnu. Abdrushin) a ten, který sedí na stolici, bude přebývat nad nimi“, tak je to všechno jen bezpodmínečným potvrzením mých přednášek.

Vzpomeňte si na mé četné poukazy a vysvětlení o jemnohmotných tělech na onom světě, která se nazývají šaty, roucho nebo obal ducha. Lidé, kteří přijali Kristovo Slovo a žili podle něj, učinili tím ve zcela přirozeném důsledku doslovně svá jemnohmotná těla, svá roucha méně hutnými a temnými, tedy čistšími, lehčími a světlejšími, takže se tím mohli povznést nakonec až do světlé říše Boží, čistě duchovní, nazývanou také Ráj, nad kterou mimo stvoření přebývá nebo jest Božské. Jsou to tedy takoví lidští duchové, kteří žili podle slov Krista a tím šli cestou, kterou jim ukázal. Také v krvi vyprané neznamená nic jiného; neboť Kristus jakožto všichni praví Poslové Páně nebyl snad lidstvem radostně přijat, nýbrž byl posmíván jako nepřítel nadvlády rozumu jeho stoupenci, špiněn, mučen a nakonec dokonce zabit. Musel prolít svou krev, protože poselství, které přinesl, se tehdy nelíbilo těm, co chtěli duchovně vést, protože i ti se podrobili rozumu, a proto nemohli „rozumět“ Božímu poselství.

Nuže, kdo živě přijal jeho Slovo, kvůli kterému byl jako rouhač odsouzen, omyl se tím obrazně v jeho krvi. Neboť Slovo mu umožnilo jít pravou cestou, která jediná ho byla schopna omytím očistit a která skrze násilnou smrt nositele Slova je označena jeho krví. To však neznamená žádné smíření Boha s lidstvem a nemění to nic na zločinu ukřižování. Také to nehovoří o uvalení nebo převzetí viny lidí.

Uvažte sám ještě jednou klidně, co v tom stojí jasně a zřetelně: „… vyprali svá roucha a zjasnili je!“ Čtěte to jednou správně! Tím je výslovně řečeno: Oni sami to učinili! Kristus jim nevypral jejich roucha. Nevzal tedy jejich vinu na sebe, nýbrž oni sami museli omýt svou vinu! Tedy pravý opak názoru tak mnohých vnitřně duchovně prázdných věřících.

Také další výklady Zjevení Janova hovoří v popisovaném údělu lidstva dosti zřetelně o opaku tím, že nad zemí a nad lidstvem budou vylévány misky Božího hněvu, což jistě nelze chápat jako znamení a výraz usmíření skrze lidmi násilně prolitou Kristovu krev, nýbrž dosti zřetelně jako trest!

Kdo tomu všude jasně řečenému a také všemu logickému myšlení blízkému nechce správně rozumět, tomu nemůže být přirozeně pomoženo. Takoví jsou příliš pohodlní, než aby se vzchopili, a musí v tom zahynout, protože bez toho, aby si sami vyprali svá roucha, nemohou ke Světlu. Je tak mnoho biblických badatelů a všichni ji ještě dnes čtou falešně. Ti zůstanou trvale biblickými badateli, nikdy se však nestanou znalci Bible.

Mé dosavadní přednášky daly vám ve všem již dostačující odpověď. Jestliže je necháte v sobě ožít, pak tím také spadne rouška z vašeho zraku a konečně všechno uvidíte jasně v doposud vám ještě poněkud cizím Světle Pravdy, bez mé pomoci. Nenaleznete více žádné mezery až vzhůru do nejvyšších světlých částí stvoření ve veškerém jeho dění od prvopočátku až do dneška, a dokonce také poznáte, co z toho musí následovat pro budoucnost. Bez jakýchkoliv hokus pokusů, bez mystiky a bez namáhavého nespolehlivého vypočítávání.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024